HSRK r.f

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Start HSRK

Välkommen till HSRK

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. (HSRK) har som målsättning att vara en samlande punkt för huvudstadsregionens alla svenskspråkiga officerare i reserven. Klubben grundades år 1949 av Randall Nybom.

 

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f.

Grundad 1949. Registrerad 11.11.1963. Reg.nr. 87.221.

Föreningsstadgar (klicka på denna rubrik för att ladda ner som PDF fil)

Namn och hemort

§ 1 Föreningens namn är Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. Föreningens protokollspråk är svenska och hemort Helsingfors stad. Föreningen benämnes i dessa stadgar klubben.

§ 2 Klubben är medlemsförening i Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund r.y.

Ändamål och verksamhet

§ 3 Klubbens ändamål är att för sina medlemmar verka som ideell och verksamhetsutövande föreningslänk, som stöder en för rikets säkerhet befrämjande verksamhet.

Klubben förverkligar sitt ändamål genom att

· instruera och stöda sina medlemmars verksamhet som officerare i reserven

· leda och organisera verksamhet, som upprätthåller medlemmarnas officersfärdighet och befrämjar deras psykiska och fysiska kondition däri inbegripet arrangerandet av övningar och tävlingar i sportskytte anordnade med vederbörligt tillstånd. Klubbens verksamhet omfattar inte sådan utbildning, som angives i 15. artikeln av fredsfördraget i Paris och därtill ansluten bilaga II

· stöda medlemmar och deras anhöriga, vilka råkat i ekonomiska svårigheter

· idka publikations- och informationsverksamhet

Klubben deltar inte i partipolitisk verksamhet.

Medlemskap

§ 4 Som medlem i klubben må dess styrelse godkänna officer i reserven eller därifrån avförd.

§ 5 Medlemmarna erlägger till klubben en medlemsavgift för varje verksamhetsår eller en ständig medlemsavgift. Storleken av avgifterna fastställes av klubbens höstmöte. Tidigare till annan medlemsförening inom Suomen ReserviupseeriIiitto - Finlands Reservofficersförbund r.y. erlagd ständig medlemsavgift anses även erlagd till klubben.

§ 6 Person, som verkat särskilt förtjänstfullt till förmån för klubbens syften kan på förslag av klubbens styrelse vid klubbens möte kallas till hedersordförande eller hedersmedlem. Till hedersordförande kan kallas endast sådan person, som tidigare verkat som ordförande för någon av Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund r.y:s medlemsföreningar. Klubben kan samtidigt ha endast en hedersordförande.

§ 7 Medlem, som inte uppfyllt sina skyldigheter gentemot klubben, verkat mot klubbens syften eller uppfört sig på ett för en officer ovärdigt sätt eller förlorat sin officersgrad kan av klubbens styrelse uteslutas från klubben helt eller för en viss tid.

Klubbens beslutande och verkställande organ

§ 8 Klubbens beslutande och verkställande organ är klubbens möte och klubbens styrelse.

Klubbens möten

§ 9 Klubben har under sitt verksamhetsår två (2) ordinarie möten, höstmötet, som hålles om hösten senast den 15 november och vårmötet, som hålles i mars. Klubbens styrelse fastslår plats och tid för mötena.

Klubben sammankommer till extra möte när styrelsen anser detta vara nödvändigt eller för behandling av särskilt ärende när en femtedel (l/5) av klubbens medlemmar skriftligen av styrelsen därom anhåller.

Kallelse till klubbens möte  tillställes medlemmarna minst sju (7) dagar före mötet skriftligen eller kungöres genom annons i en av klubbens möte fastställd tidning.

§ 10 Vid meningsskiljaktighet fattas beslut med enkel röstpluralitet där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 11 Vid klubbens höstmöte

1) väljes ordförande och sekreterare för mötet samt två (2) protokolljusterare

2) fastställes mötets laglighet och beslutförhet

3) fastställes verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret

4) fastställes medlemsavgifternas storlek

5) fastställes budgeten för det kommande verksamhetsåret

6) beslutes om antalet medlemmar i styrelsen

7) väljes ordförande samt en eller två vice ordföranden för styrelsen

8) väljes de övriga i tur avgående medlemmarna i styrelsen

9) väljes två (2) revisorer och dessas suppleanter för det kommande räkenskapsåret

10) väljes de i distriktets stadgar fastställda representanterna till distriktets möten

11) Väljes de i distriktets stadgar fastställda kandidaterna till distriktets styrelse

12) väljes de i Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund r.y:s stadgar fastställda representanterna till förbundsmötena

13) beslutes om i vilken tidning möteskallelserna skall ingå enligt § 9 moment 3 i dessa stadgar

14) behandlas övriga av styrelsen förelagda eller av medlemmarna minst fem (5) dagar före mötet till styrelsen skriftligen anmälda ärenden, dock ej i föreningslagen § 14 avsedda ärenden, om dessa ej i möteskallelsen omnämnts.

§ 12 Vid klubbens vårmöte

1) väljes ordförande och sekreterare för mötet samt två (2) protokolljusterare

2) fastställes mötets laglighet och beslutförhet

3) behandlas klubbens verksamhetsberättelse och bokslut

4) föredrages revisionsberättelsen

5) beslutes om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen

6) behandlas övriga av styrelsen förelagda eller av medlemmarna minst fem (5) dagar före mötet till styrelsen skriftligen anmälda ärenden, dock ej i föreningslagen § 14 avsedda ärenden, om dessa ej i möteskallelsen omnämnts.

Styrelsen

§ 13 Klubben företrädes av styrelsen. Styrelsen består av ordförande, en eller två vice ordföranden samt minst fem (5) och högst femton (15) medlemmar. Ordförande, förste och andre vice ordförande väljes för ett (1) år och styrelsemedlemmarna för två (2) år i sänder, dock så att hälften (1/2) av styrelseposterna årligen är underkastade val. Styrelsen kan tillsätta nödiga utskott och kommittéer.

§ 14 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom av viceordförande. Styrelsen är beslutför då minst hälften (1/2) av styrelsemedlemmarna är närvarande och av dessa en (1) är ordförande eller viceordförande. Styrelsemedlemmarna bör underrättas om möte minst tre (3) dagar före mötet.

Vid meningsskiljaktighet fattas beslut med enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, som avgöres genom lottning.

§ 15 Styrelsen handhar klubbens verksamhet och skall därvid bland annat

1) arbeta för förverkligandet av klubbens syften och leda klubbens interna verksamhet

2) företräda klubben

3) sammankalla medlemmarna till klubbens möten samt bereda de ärenden, som där skall behandlas

4) verkställa klubbmötenas beslut

5) förvalta klubbens penningmedel och övriga egendom samt uppgöra bokslutet

6) uppgöra klubbens verksamhetsberättelse

7) uppgöra klubbens verksamhetsplan och budget samt

8) godkänna medlemsansökningarna och upprätthålla medlemskartotek.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§ 16 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet bör vara uppgjort före den 15 februari då det senast skall överlämnas åt revisorerna. Dessa bör avge sin revisionsberättelse till 5tyre15en inom förloppet av februari.

§ 17 Klubbens namn tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt eller någon av dessa tillsammans med klubbens sekreterare eller en härtill av styrelsen förordnad styrelsemedlem.

Ändring av stadgarna och upplösning av klubben

§ 18 För beslut, som avser ändring av dessa stadgar, erfordras minst trefjärdedelar (3/4) av de vid klubbens möte avgivna rösterna. Stadgeändringen bör godkännas av Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund r.y:s förbundsstyrelse.

§ 19 För beslut, som avser upplösning av klubben, erfordras minst trefjärdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna. Beslutet bör bekräftas vid ett följande möte, tidigast efter förloppet av trettio (30) dagar och med minst trefjärdedelars (3/4) röstövervikt av de avgivna rösterna.

§ 20 Upphör eller upplöses klubben överlåtes dess egendom till sådan registrerad stiftelse, vars ändamål är att idka understödsverksamhet bland finländska officerare i reserven eller deras anhöriga. Existerar inte någon dylik stiftelse vid tidpunkten för klubbens upphörande överlåtes klubbens egendom till Maanpuolustuksen Tuki - Försvarsfrämjandet r.y.

Ursprungligen godkända i Helsingfors den 19 september 1977

Modifierade enligt registermyndighets anvisningar och godkända den 14 augusti 1979

 

 
Annons